Macro / Script

Öppna länk i standardwebbläsare
ExecProgram('rundll32','url.dll,FileProtocolHandler http://www.mysite.com');
Fre, 17 sep., 2021 at 2:50 E.M.
Vill du även uppdatera ersättande/ersatt artikel
Koppla mot händelse: 'Före spara ändrad post' function q_polr_artikel_Replace: boolean; var sCurrentErsattsAvArtnr, sCurrentErsatterArtNr, sSQ...
Ons, 24 nov., 2021 at 9:06 F.M.
Sökprocedur i vanliga objekt i Jeeves
CREATE OR ALTER PROCEDURE [dbo].[q_SearchObj] @SearchString nvarchar(100), @SkipSqlObj bit = 0 AS BEGIN SET NOCOUNT ON; SET @SearchSt...
Fre, 25 mar., 2022 at 7:24 E.M.
Generera Dummy Unique Id
DECLARE @Unique_BaseValue nvarchar(32) EXEC JEEVES_Unique_BaseValue_p2p @Unique_BaseValue = @Unique_BaseValue OUT WAITFOR DELAY '00:00:00.010'
Fre, 25 mar., 2022 at 7:47 E.M.
Fix SR smallint/int problem
UPDATE TOP(2) JvsSiteTerms SET JvsSiteTermLogDataType = 'ztlong' where JvsSiteTermName = 'q_xx_ThisIsAnInt'
Tors, 21 apr., 2022 at 9:12 F.M.
SYSP: Logga in via SQL
EXEC [jeeves_sysp_base_login] @ProcIdDBLib = @@SPID, @PersSign = 'JSA', @c_IntrnCoNo = 10
Ons, 28 sep., 2022 at 11:41 F.M.